Schoolbestuur

CBS Op de Zandtange is onderdeel van Scholengroep Perspectief

Algemene informatie Scholengroep Perspectief.

Onder het bestuur van de Scholengroep Perspectief vallen 14 scholen. Van deze scholen bieden er 12 regulier basisonderwijs aan. Daarnaast is er een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs. De scholen staan in de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde. Meer informatie kunt u vinden op onze website. www.scholengroepperspectief.nl

Bestuursbureau

Het bestuur wordt ondersteund door een kleine staf. Dit betreft werkzaamheden op m.n. het gebied van secretariaat en administratie, financiƫn, onderwijs en kwaliteit, beheer en ICT.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is ingesteld om mee te denken over het bestuursbeleid en te zorgen voor openheid en transparantie in de organisatie. Dat doen ze door regelmatig te overleggen met het College van Bestuur, resp. de Raad van Toezicht over alle voorkomende zaken.

Vereniging

Scholengroep Perspectief is een vereniging. Dat betekent dat ouders/verzorgers van leerlingen en andere belangstellenden daar lid van kunnen zijn. Doel van de vereniging is de oprichting en instandhouding van scholen voor Protestants Christelijk Onderwijs en Algemeen Bijzonder Onderwijs door het aanbieden en waarborgen van kwalitatief hoogwaardig passend onderwijs. Jaarlijks worden de ontwikkelingen met de leden besproken op de algemene ledenvergadering.

Iedere school heeft een eigen schoolkring, gevormd door alle ouders/verzorgers van de desbetreffende school en andere betrokken belangstellenden. Zij kiezen de leden voor de schoolcommissie die schoolnabije zaken namens de vereniging uitvoert. Ook fungeert deze commissie als klankbord voor de schooldirectie.

Bestuur en toezicht

De dagelijkse leiding van de vereniging ligt bij het College van Bestuur. Op het bestuur wordt toezicht uitgeoefend door de Raad van Toezicht.

Lidmaatschap vereniging Scholengroep Perspectief / Schoolkring CBS Op de Zandtange

Alle ouders/verzorgers die de grondslag (identiteit) en het doel (oprichting en instandhouding scholen voor christelijk onderwijs) onderschrijven kunnen lid worden van de vereniging. Met dit lidmaatschap hebt u inspraak in het beleid van de vereniging en draagt u bij aan de ontwikkeling van het christelijk onderwijs. Dat kan in de jaarlijkse schoolkringvergadering van onze school of op de algemene ledenvergadering van de hele vereniging.

Bij aanmelding van uw kind ontvangt u een formulier waarop u kunt aangeven of u lid wilt worden. Ook is er de mogelijkheid om donateur te worden. U kunt uw lidmaatschap beƫindigen door een uitschrijfformulier in te vullen. Dit formulier is op school aanwezig.

Adres bestuursbureau

Loodzetter 7

9502 EW Stadskanaal

0599 612 612

info@sgperspectief.nl

www.scholengroepperspectief.nl