Visie, missie & identiteit

Visie & missie

Als team van Op de Zandtange hebben we samen naar vier woorden gezocht die voor ons weergeven waar we als school voor staan. Dit zijn: Leren, Geloof, Zorg en Uniek. We hebben dit samengevat in de zin ‘Liefde laat je leren’. We vinden het belangrijk naar kinderen te kijken zoals Jezus dat deed; vanuit liefde. Voor ons omvat het woord liefde dat we elkaar accepteren zoals iedereen is. We willen met en van elkaar leren. Binnen het team hebben we het aspect leren de afgelopen twee jaar opnieuw onder de loep genomen.

We hebben ons als team geprofessionaliseerd op het gebied van Expliciete Directe Instructie (EDI). Dit houdt kort gezegd in dat we onze instructievaardigheden hebben verrijkt. Wanneer een kind meer tijd nodig heeft om zich de stof eigen te maken dan richten we ons daar op. Ons streven is om de kinderen bij de basisstof van de groep te houden. Voor kinderen die extra zorg nodig hebben is er een onderwijsassistent werkzaam op school.

Ons onderwijs richt zich op het aanleren van kennis, het omgaan met elkaar, participeren in de samenleving en verantwoordelijkheid nemen.

Identiteit

Op de Zandtange heeft een christelijke identiteit. Dit houdt in dat we het belangrijk vinden kinderen voor te leven dat we ons vertrouwen in God stellen en ons van Hem afhankelijk weten. We willen de kinderen en de ouders zien zoals Jezus hen ziet. Daarnaast vinden we het van belang kinderen te leren op een verantwoordelijke manier met de schepping om te gaan. Het thema ‘duurzaamheid’ verbinden we daar mee. We willen onze leerlingen laten opgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke jong volwassenen, dit verweven we in het thema ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’.

Op onze school vinden wij het belangrijk dat:

  • we uitgaan van en samen werken aan christelijke waarden en normen
  • we respectvol en open met elkaar omgaan
  • iedereen zich hier veilig en geborgen voelt
  • we samen verantwoord met de schepping en het milieu omgaan
  • we iedereen de ruimte geven zich te ontplooien
  • we leren dat een mens er ook moet zijn voor de ander, dichtbij en veraf.

Aangezien wij de betrokkenheid van ouders hierbij heel belangrijk vinden, willen we dit samen met u als ouders doen.

We vertellen bij ons op school uit de Bijbel en zingen met de kinderen christelijke liederen. Ook schenken we aandacht aan de christelijke feestdagen, dit is afwisselend met en zonder ouders.